PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH QUẢN LÍ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NGÀNH QUẢN LÍ VĂN HÓA Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÁP ỨNG NHU CẦU XÃ HỘI

TRƯƠNG ĐỨC CƯỜNG truongduccuong275@gmail.com Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: 
Ngành Quản lí Văn hóa thuộc nhóm khoa học xã hội với sự liên kết liên ngành, ngoài phần kiến thức đại cương theo quy định chung thì cơ sở ngành, kiến thức ngành và chuyên ngành được thiết kế một cách hợp lí, một số chuyên ngành thuộc nhóm nghệ thuật có tính đặc thù như: Âm nhạc, sân khấu, mĩ thuật, múa, tổ chức sự kiện... rất cần được quan tâm, là yêu cầu đặt ra cho công tác quản lí và quy hoạch đội ngũ giảng viên. Quá trình đào tạo cử nhân ngành Quản lí văn hóa đáp ứng nhu cầu xã hội cần có một hệ thống giải pháp mang tính đồng bộ, có mối liên hệ biện chứng chặt chẽ với nhau. Đội ngũ giảng viên quyết định chất lượng và thương hiệu của một nhà trường do đó cần phải đầu tư để đạt chuẩn về trình độ. Quản lí tốt đội ngũ giảng viên sẽ làm cho chương trình đào tạo được vận hành một cách thông suốt, chất lượng giáo trình, bài giảng sẽ được nâng cao, phương pháp giảng dạy sẽ được đổi mới và trang thiết bị phục vụ giảng dạy sẽ được khai thác một cách hiệu quả.
Từ khóa: 
development
teaching staff
Cultural Management
higher education
Tham khảo: 

[1] Từ điển Giáo dục học, (2001), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

[2] Từ điển Bách khoa Việt Nam, (2010), NXB Khoa học, Hà Nội.

[3] Phan Hồng Giang - Bùi Hoài Sơn, (2014), Quản lí văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Phan Văn Tú - Phạm Bích Huyền, Về ngành Quản lí văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 297, tháng 03, năm 2009, Hà Nội.

[5] Nguyễn Thị Mỹ Lộc, (2003), Lí luận đại cương về quản lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2003), Điều lệ trường đại học, NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Bành Tiến Long, Đào tạo theo nhu cầu xã hội ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 17, tháng 02, năm 2007.

[8] Phạm Thành Nghị, (2000), Quản lí chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[9] Kỉ yếu Hội thảo Đổi mới công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, (2014).

Bài viết cùng số