Hướng dẫn tác giả gửi bài đăng tạp chí

Cảm ơn quý tác giả đã gửi bài tới Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam. Xin vui lòng đọc và làm theo các hướng dẫn sau để đảm bảo bài báo của quý tác giả đáp ứng được các yêu cầu của tạp chí.

Cách soạn thảo: Bài báo cần được lưu giữ dưới định dạng .doc hoặc .rtf.Tất cả các bài báo đều được gửi phản biện kín và cần có cách trình bày phù hợp yêu cầu. Bài báo cần lựa chọn cách dòng là 2 với lề rộng 1, và cần được gửi kèm tóm tắt bài báo được trình bày trong khoảng 100-150 từ, với 3-5 từ khoá. Bài báo không dài quá 12 trang, khoảng cách giữa các dòng là 2, chưa bao gồm tóm tắt, ghi chú, tài liệu tham khảo, bảng biểu và hình vẽ. Tất cả những bài báo không được trình bày phù hợp với hướng dẫn trên sẽ được gửi lại tác giả. Chúng tôi khuyến khích tác giả hạn chế sử dụng chú thích mà nên đưa tối đa vào nội dung bài báo.

Tác giả cần chịu trách nhiệm về việc được cho phép sử dụng nguồn tài liệu, và cần kí bản đồng ý chuyển nhượng bản quyền cho nhà xuất bản. Tác giả cần nhận được sự cho phép sử dụng đối với tất cả các bảng, hình vẽ, trích dẫn từ các nguồn khác mà tác giả dùng trong bài báo. Điều này áp dụng cả với những hình vẽ hoặc bảng là kết quả của việc sử dụng dữ liệu của nguồn khác, trong trường hợp này việc sử dụng dữ liệu cũng cần được xin phép. Tất cả những bài báo được chấp nhận, cũng như các bảng biểu ảnh liên quan sau đó sẽ thuộc quyền sử dụng của nhà xuất bản.

Minh hoạ. Các hình minh hoạ (đường vẽ, ảnh, hình, ..v..v.) cần là những file rõ ràng. Để có được hình ảnh chất lượng cao nhất cho bài báo, tác giả vui lòng gửi hình minh hoạ đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

  • 300 dpi hoặc cao hơn
  • Chỉnh kích thước để phù hợp với trang báo
  • File vector, EPS, TIF, JPG hoặc PSD
  • Gửi rời, không kèm lẫn với file chữ

Bảng và biểu đồ. Bảng và biểu đồ không được kèm lẫn trong file chữ mà cần được gửi như những file riêng. Tiêu đề miêu tả ngắn gọn trên mỗi bảng. biểu đồ cùng với chú thích phù hợp bên dưới. Trong hình và bảng cần có đơn vị đo. Hình cần được đánh dấu, và lưu ý về kích cỡ phù hợp. Chú thích cho mỗi hình và bảng cần được ghi rõ ràng, cách dòng 2, ở trang cuối của file chính.

Kiểm tra. Trước khi in bài báo sẽ được gửi tới tác giả chính và cần được đọc kiểm tra lại sau đó gửi trả lời tới ban biên tập trong vòng 48 giờ.