ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ

ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC VỀ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG BỐI CẢNH TỰ CHỦ

ĐẶNG THỊ MINH HIỀN dangminhhienvkhgd@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Việc tăng cường tự chủ và trách nhiệm xã hội cho trường đại học công lập nhằm tăng tính chủ động, linh hoạt, sự cam kết của nhà trường trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học. Trước những bất cập trong quản lí nhà nước về tài chính, các đại học công lập cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm sau: Chuyển hướng sử dụng ngân sách nhà nước từ chỗ phân bổ một cách dàn trải cho các đại học công lập sang đầu tư có trọng điểm, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và đảm bảo công bằng xã hội; Sử dụng kết quả “định vị” các cơ sở giáo dục đại học công lập qua phân tầng và xếp hạng làm cơ sở cho việc áp dụng các “mức độ tự chủ” khác nhau đối với mỗi nhóm trường; Nghiên cứu xác định chi phí đơn vị tối thiểu của giáo dục đại học làm cơ sở cho việc đổi mới phương thức phân bổ ngân sách nhà nước cho giáo dục đại học công lập; Xây dựng hệ thống văn bản chính sách nhằm tạo ra sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả giữa các chủ thể tham gia đầu tư cho giáo dục đại học và hướng tới đảm bảo công bằng xã hội trong giáo dục đại học
Từ khóa: 
state management
public university
financial autonomy
Solution
Tham khảo: 

[1] Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2015a), Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định Cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, ban hành ngày 14/2/2015.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính - UNDP, (2012), Hội thảo Đổi mới cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học, Hà Nội

[3] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2015b), Nghị định số 73/2015/NĐ-CP quy định Tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học, ngày 08/09/2015.

[4] Trần Khánh Đức, (2010), Giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trong thế kỉ XXI, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[5] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Nghị quyết số 77/NQ-CP về Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017, ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2014

[6] Đặng Thị Minh Hiền, (2016), Quản trị tài chính trường đại học công lập trong bối cảnh tự chủ giáo dục đại học - tiếp cận từ góc độ vĩ mô và vi mô, Kỉ yếu hội thảo Mô hình quản trị cho các trường đại học công lập Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

[7] Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, (2016), Tự chủ đại học và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục đại học, NXB Thông tin và Truyền thông.

Bài viết cùng số