XÂY DỰNG HÀM SỐ TỪ DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MICROSOFT EXCEL TRONG DẠY HỌC TOÁN BẰNG MÔ HÌNH HÓA

XÂY DỰNG HÀM SỐ TỪ DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỚI SỰ GIÚP ĐỠ CỦA MICROSOFT EXCEL TRONG DẠY HỌC TOÁN BẰNG MÔ HÌNH HÓA

LÊ THÁI BẢO THIÊN TRUNG letbttrung@gmail.com Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: 
Với định hướng tổ chức dạy học và đánh giá theo hướng tiếp cận năng lực người học trong giáo dục phổ thông ở nước ta, một mục tiêu quan trọng đặt ra cho dạy học toán là trang bị cho người học khả năng giải quyết các vấn đề có tính thực tế. Vì vậy, chủ đề mô hình hóa toán học cần được đẩy mạnh nghiên cứu. Hiện nay, các bài toán có ngữ cảnh kinh tế đang góp phần làm phong phú mô hình hóa trong dạy học toán. Bài viết đề cập đến vấn đề xây dựng hàm số như một mô hình toán học bài toán kinh tế từ các dữ liệu thống kê với sự giúp đỡ của Microsoft Excel nhằm phục vụ cho việc dạy học bằng mô hình hóa.
Từ khóa: 
Maths modeling
functions
economic Maths exercises
statistics data
Microsoft Excel
Tham khảo: 

[1] Stewart J.,(2012), Calculus: Early Transcendentals, 7th edition, Brooks/Cole Cengage Learning.

[2] Werner Blum, (1993), Mathematical modeling in mathematics education and instruction, Mathematics Department, Kassel University, Germany

[3] Lê Thái Bảo Thiên Trung, (2015), Secondary Mathematics Knowledge in Econometrics, VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 31, No. 4, p 26-35.

[4] Bessot A., Comiti C., Lê Thị Hoài Châu, Lê Văn Tiến, (2009), Những yếu tố cơ bản của didactic toán (Éléments fondamentaux de didactique des mathématiques) - Sách song ngữ Việt-Pháp, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[5] Bộ Giáo dục Pháp, (2015), Luật và định hướng chương trình tương lai trường học của Pháp ngày 23/05/2005.

[6] Nguyễn Thị Nga, (2014), Dạy học mô hình hóa toán học ở bậc trung học, báo cáo tổng kết đề tài công nghệ cấp cơ sở, Mã số: CS.2013.19.36, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

[7] Võ Thị Ánh Tuyết, (2014), Dạy học ứng dụng bài toán khảo sát hàm số vào giải quyết một số bài toán kinh tế với sự giúp đỡ của phần mềm Excel, Luận văn thạc sỹ Giáo dục học, Trường Đại học Cần Thơ.

Bài viết cùng số