TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ

TĂNG CƯỜNG TỔ CHỨC CÁC HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG NHÓM THEO HƯỚNG TIẾP CẬN THUYẾT ĐA TRÍ TUỆ

TRẦN VĂN TRUNG tranvantrung386@gmail.com Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Ninh Thuận
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày cách thức tổ chức hoạt động nhóm trong dạy học Toán theo hướng tiếp cận thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner. Theo đó, giáo viên xây dựng các hình thức hoạt động nhóm trên cơ sở đáp ứng được mục đích yêu cầu bồi dưỡng những thành tố đặc trưng của năng lực cốt lõi đã đặt ra đối với học sinh như: Hoạt động nhóm gồm nhiều học sinh; Hoạt động theo mô hình nhân đôi; Hoạt động trà trộn - kết hợp nhóm tự do - không ổn định; Hoạt động theo mô hình nhóm chuyên gia; Hoạt động theo nhóm cặp đôi. Qua đó, bồi dưỡng năng lực tư duy cho học sinh và góp phần vào việc đổi mới phương pháp dạy học hợp tác trong chương trình giáo dục phổ thông.
Từ khóa: 
Team activity
Multi-intelligence theory
Maths teaching/learning
Tham khảo: 

[1] Howard Gardner, (1983), Frame of Mind, Basic Books.

[2] Gordon Dryden - Jeannette, (2010), Cách mạng học tập, NXB Tri thức

[3] Geoffrey, (2002), Dạy học ngày nay, NXB Stanley Thornes.

[4] Nguyễn Bá Kim, (2002), Phương pháp dạy học môn Toán, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Thomas Armstrong, (2011), Đa trí tuệ trong lớp học, NXB Giáo dục Việt Nam.

[6] Thái Duy Tuyên, (2007), Phương pháp dạy học không truyền thống và đổi mới, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.

Bài viết cùng số