HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH - THỰC TẬP TRONG BỐI CẢNH MỚI

HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP GIỮA CƠ SỞ ĐÀO TẠO CỬ NHÂN QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CƠ SỞ THỰC HÀNH - THỰC TẬP TRONG BỐI CẢNH MỚI

NGUYỄN THỊ THU HẰNG ntthuhang81@gmail.com Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Sự phối hợp giữa các cơ sở đào tạo trình độ đại học ngành Quản lí giáo dục với cơ sở thực hành - thực tập cũng là đơn vị sử dụng nguồn nhân lực là hoạt động khách quan trong quá trình đào tạo. Các cơ sở đào tạo cần quy hoạch mạng lưới cơ sở thực hành - thực tập vệ tinh đáp ứng các điều kiện đảm bảo cho hoạt động rèn luyện kĩ năng nghề trong chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho sinh viên ngành Quản lí giáo dục. Để đạt hiệu quả phối hợp giữa cơ sở đào tạo cử nhân quản lí giáo dục với cơ sở thực hành - thực tập trong bối cảnh mới, cần thực hiện các biện pháp sau: (1) Nâng cao nhận thức cho cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành - thực tập về tầm quan trọng của hoạt động phối hợp; (2) Tổ chức thực hiện hoạt động phối hợp giữa cơ sở đào tạo với cơ sở thực hành - thực tập vệ tinh theo quy trình chặt chẽ, thống nhất; (3) Liên kết thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học các cấp gắn liền với thực tiễn quản lí giáo dục cơ sở; (4) Phối hợp đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động thực hành, thực tập của sinh viên ngành Quản lí giáo dục; (5) Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả phối hợp đào tạo giữa cơ sở đào tạo và cơ sở thực hành - thực tập
Từ khóa: 
higher education
educational management
training institution
practising institution
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[2] Nguyễn Thị Thu Hằng, (2015), Giải pháp nâng cao hiệu quả thực tập nghề nghiệp của sinh viên ngành Quản lí giáo dục Trường Đại học Vinh, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 125.

[3] Nguyễn Thị Yến Phương - Hứa Hoàng Anh, (2014), Đào tạo chuyên viên hành chính giáo dục trong chương trình cử nhân chính quy chuyên ngành Quản lí giáo dục tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Kỉ yếu hội thảo, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

Bài viết cùng số