ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HIỆN NAY

NGUYỄN QUANG GIAO nqgiaodhdn@gmail.com Đại học Đà Nẵng
Tóm tắt: 
Ngày nay, đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục là một yêu cầu khách quan trước xu thế hội nhập quốc tế và là yếu tố mang tính quyết định đối với trường đại học. Để tồn tại và phát triển, các trường đại học phải không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng các nhu cầu thực tiễn trong môi trường lao động có tính cạnh tranh cao của thời đại toàn cầu hóa. Do vậy, một trong những nhiệm vụ quan trọng của giáo dục đại học Việt Nam nói chung và của mỗi trường đại học nói riêng là phải đẩy mạnh hoạt động đảm bảo chất lượng giáo dục và kiểm định chất lượng giáo dục. Bài viết đề cập đến tầm quan trọng của hoạt động kiểm định chất lượng trường đại học, phân tích thực trạng đánh giá và công nhận chất lượng của các trường đại học, từ đó đưa ra một số đề xuất cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động kiểm định chất lượng các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: 
quality
Quality assurance
quality accreditation
university
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Kế hoạch triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm năm 2017, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2014), Văn bản hợp nhất Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học, Hà Nội.

[3] Nguyễn Đức Chính, (2002), Kiểm định chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, Hà Nội.

[5] Nguyễn Quang Giao, (2015), Quản lí chất lượng trong giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Warren Piper, D., (1993), Quality Management in Universities, Canberra: AGPS.

Bài viết cùng số