XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỚC BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRƯỚC BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC

ĐINH XUÂN KHOA khoadx@vinhuni.edu.vn Trường Đại học Vinh
THÁI VĂN THÀNH thaivanthanhdhv@yahoo.com Trường Đại học Vinh
Tóm tắt: 
Đội ngũ hiệu trưởng trường đại học có vai trò quan trọng trong việc lãnh đạo, quản trị nhà trường, đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển đào tạo đáp ứng được nhu cầu xã hội, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế. Bài viết bàn về việc xây dựng tiêu chuẩn hiệu trưởng trường đại học Việt Nam trước bối cảnh đổi mới giáo dục đại học. Trong bài viết, tác giả đề xuất các tiêu chuẩn hiệu trưởng trường đại học (6 tiêu chuẩn, 26 tiêu chí). Các tiêu chuẩn đó gồm: 1/ Phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp (4 tiêu chí); 2/ Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm (3 tiêu chí); 3/ Năng lực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ (4 tiêu chí); 4/ Năng lực lãnh đạo nhà trường (4 tiêu chí); 5/ Năng lực quản lí và quản trị nhà trường (8 tiêu chí); 6/ Năng lực hoạt động xã hội, hội nhập quốc tế và cung ứng dịch vụ khoa học và công nghệ (3 tiêu chí). Tiêu chuẩn hiệu trưởng là căn cứ quan trọng để các cấp quản lí đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng có hiệu quả đội ngũ hiệu trưởng. Đồng thời, tiêu chuẩn hiệu trưởng còn là căn cứ quan trọng để hiệu trưởng phấn đấu, tự hoàn thiện bản thân nhằm đạt chuẩn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ mới trong sự nghiệp đổi mới giáo dục đại học và hội nhập quốc tế.
Từ khóa: 
Rector
Rector standards
university
higher education
Tham khảo: 

[1] Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Chính phủ, (2005), Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 -2020.

[4] Chính phủ, (2014), Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

[5] Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan, (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6] Drucker Peter F, Những thách thức của quản lí trong thế kỉ XXI, NXB trẻ, TP. Hồ Chí Minh

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội

[8] R. Heller, (2006), Quản lí sự thay đổi, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

[9] Standards for Leaders, (2000), New york City Board. USA

[10] Standards for School Leaders, (1996), Interstate School Licensure Consortium. Coucil of Chief State School Officers.USA

[11] Stephen R. Covey, (2004), The 7 Habits of Highly Effective People. Free press, New York, London, Toronto, Sydney.

Bài viết cùng số