BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC DẠY HỌC

BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NĂNG LỰC DẠY HỌC

TRỊNH THANH HẢI trinhhai2086@gmail.com - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
ĐỖ ĐỨC THÔNG anhbao2003@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa
Tóm tắt: 
Một trong những nhiệm vụ cần thực hiện để đáp ứng việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XI của Đảng là đổi mới giáo viên theo định hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp. Dựa trên tinh thần đó, bài viết đưa ra một định hướng mới nhằm bồi dưỡng năng lực dạy học cho giáo viên phổ thông, đó là việc đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ giáo viên phổ thông theo định hướng: Cụ thể hóa mục tiêu bồi dưỡng (chuẩn cần đạt) của mỗi năng lực, xác định kiến thức nền tảng, điều kiện phát triển, thể hiện năng lực, hình thức bồi dưỡng và đánh giá quá trình phát triển năng lực của người giáo viên.
Từ khóa: 
Re-training
Teacher
general education
Teaching competence
Tham khảo: 

[1] Trinh Thanh Hai, Tran Trung Tinh, Some Teachers’ Technical in Assessing Pupils’ Learning Mathematics Process in Vietnam, Annals, Computer Science Series. 14th, Tome 1st, 2016, pp. 30-34.

[2] Steel, C.& Levy, M. Creativity and constraint, (2009), Understanding teacher beliefs and the use of LMS technologies. In Same places, different spaces. Proceedings ascilite Auckland.

[3] Baggaley, J., & Belawati T., (2007), Distance education technology in Asia. Lahore: Virtual University of Pakistan

[4] Davis N., Selinger M., (1998), Connecting the learning society, National Grid for Learning consultation paper, Response to the UK government. From the Association for Information Technology in Teacher Education.

[5] Lorna Earl and Steven Katz, et al., (2006), Rethinking classroom assessment with purpose in mind. Western and Northern Canadian. Protocol for Collaboration in Education. ISBN 0-7711-3478-9.

[6] Robert J. Marzano, (2007), The art and science of teaching: a comprehensive framework for effective instruction.

Bài viết cùng số