DEVELOPING TEACHING STAFF OF CULTURAL MANAGEMENT AT UNIVERSITIES TO MEET SOCIAL DEMANDS

DEVELOPING TEACHING STAFF OF CULTURAL MANAGEMENT AT UNIVERSITIES TO MEET SOCIAL DEMANDS

TRUONG DUC CUONG truongduccuong275@gmail.com Hochiminh City University of Culture
Summary: 
Cultural Management major belongs to social science group with interdisciplinary alignment, besides fixed general knowledge, sectoral and specialized knowledge was appropriately designed, other aspects of art group such as music, theater, fine art, dance, event organization ... were of great interest and required for management and teaching staff plan. Process to train bachelors in Cultural Management to meet the needs of society should have a system of uniform solutions with closely dialectic linkage relationship. Teaching staff determine university quality and ranking, so there should be investment into qualifying their standards. Good management of teaching staff will make the training program run smoothly, quality of textbook, lectures will be improved, the teaching method will be renewed and the teaching equipment will be much improved and exploited effectively.
Keywords: 
development
teaching staff
Cultural Management
higher education
Refers: 

[1] Từ điển Giáo dục học, (2001), NXB Từ điển Bách khoa, Hà Nội.

[2] Từ điển Bách khoa Việt Nam, (2010), NXB Khoa học, Hà Nội.

[3] Phan Hồng Giang - Bùi Hoài Sơn, (2014), Quản lí văn hóa Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Phan Văn Tú - Phạm Bích Huyền, Về ngành Quản lí văn hóa, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 297, tháng 03, năm 2009, Hà Nội.

[5] Nguyễn Thị Mỹ Lộc, (2003), Lí luận đại cương về quản lí, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2003), Điều lệ trường đại học, NXB Giáo dục, Hà Nội

[7] Bành Tiến Long, Đào tạo theo nhu cầu xã hội ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 17, tháng 02, năm 2007.

[8] Phạm Thành Nghị, (2000), Quản lí chất lượng giáo dục đại học, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[9] Kỉ yếu Hội thảo Đổi mới công tác đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh, (2014).

Articles in Issue