Số đặc biệt

- Các số đặc biệt được xuất bản theo kế hoạch của Tạp chí đặt ra theo từng năm.

- Mỗi số đặc biệt đều được gắn với các chủ đề về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học giáo dục và các vấn đề trọng tâm của ngành GD&ĐT.

- Dung lượng và thể thức trình bày theo giấy pháp xuất bản của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp.