ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNG VÀO ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THỰC HÀNH TRONG DẠY HỌC TOÁN PHỔ THÔNG VÀO ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÊ VĂN HỒNG lvhong@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
HOÀNG NGỌC TUYẾN hntuyen@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
PHÙNG THỊ THỦY ptthuy@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
NGUYỄN THỊ THÚY VINH nttvinh@daihocthudo.edu.vn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
Tóm tắt: 
Thực hiện đổi mới giáo dục phổ thông, trong đó có dạy học môn Toán đã có nhiều thành tựu về nghiên cứu và thực hành. Bài viết đưa ra một số định hướng sử dụng những kết quả đó vào đào tạo giáo viên dạy học môn Toán cấp Trung học cơ sở. Cụ thể: (i) Sử dụng kết quả nghiên cứu, thực hành về dạy học toán phổ thông trong đào tạo giáo viên toán phổ thông theo logic “Học → Dạy → Đào tạo giáo viên”; (ii) Sử dụng kết quả nghiên cứu, thực hành về dạy học toán phổ thông trong đào tạo giáo viên toán phổ thông theo phạm vi thuận lợi cho đào tạo nghề ở các học phần của chương trình đào tạo sư phạm toán học và (iii) Sử dụng kết quả nghiên cứu, thực hành về dạy học toán phổ thông trong đào tạo giáo viên toán phổ thông theo mức độ từ thấp đến cao trong xây dựng và điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo
Từ khóa: 
orientation
research findings
practice
Maths teaching
Training
Teachers
lower secondary level
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2011), Kỉ yếu Hội thảo quốc gia về Giáo dục toán học ở trường phổ thông, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội

[2] Trung tâm Từ điển học, (2008), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[3] Michel Develay, (1998), Một số vấn đề về đào tạo giáo viên (các dịch giả Nguyễn Kì, Vũ Văn Tảo, Phan Hữu Chân), NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Ngân hàng Phát triển châu Á, Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp - Vụ Giáo dục Đại học (2013a), Chuẩn đầu ra trình độ đại học khối ngành sư phạm đào tạo giáo viên trung học phổ thông, NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội.

[5] Nguyễn Bá Kim, (2015), Phương pháp dạy học môn Toán (tái bản lần thứ bảy, có nhiều chỉnh lí và bổ sung), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2004), Chương trình Khung Giáo dục đại học ngành Toán với chuyên ngành Sư phạm Toán học trình độ cao đẳng sư phạm, (theo quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2013b), Hoạt động đảm bảo chất lượng trong đào tạo giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp, Dự án Phát triển giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.

[8] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2015), Hội Giảng dạy toán phổ thông - Chương trình Phát triển Giáo dục Trung học, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Phát triển Năng lực nghề nghiệp của giáo viên toán phổ thông Việt Nam, Hà Nội.

[9] Lê Văn Hồng - Hoàng Ngọc Tuyến - Nguyễn Thị Thúy Vinh, Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm dạy học toán học phổ thông trong đào tạo giáo viên toán trung học cơ sở ở Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Tạp chí Khoa học - Khoa học Xã hội và Giáo dục - Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 1, tháng 12, năm 2015, Hà Nội.

[10] Nguyễn Bá Kim (chủ biên) - Bùi Huy Ngọc, (2010), Phương pháp dạy học đại cương môn Toán (tái bản lần thứ nhất, có sửa chữa), NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

Bài viết cùng số