BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG MỀM CHO GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỒI DƯỠNG KĨ NĂNG MỀM CHO GIÁO VIÊN MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI CĂN BẢN, TOÀN DIỆN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGUYỄN QUỐC ANH quocanhka@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
CAO NGỌC CHÂU caongocchau.gddt.hatinh@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
PHAN DUY NGHĨA nghiahiep102@gmail.com Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh
Tóm tắt: 
Giáo dục kĩ năng mềm cho học sinh hiện nay là nhu cầu cần thiết để đổi mới giáo dục và phát triển xã hội. Để làm được điều này, trước hết cần phải đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên các trường học từ mầm non đến phổ thông và giáo dục nghề nghiệp những kĩ năng mềm cơ bản để từ đó họ có thể đáp ứng được yêu cầu về giáo dục kĩ năng sống cho học sinh. Bài viết tập trung vào nội dung bồi dưỡng kĩ năng mềm cho giáo viên mầm non và phổ thông nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và xu thế hội nhập hiện nay
Từ khóa: 
retraining
Soft skills
Teachers
pre-school education
general education
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Tám khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[2] Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị 40- CT/TW về Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo - Dự án Phát triển Giáo viên trung học phổ thông và trung học chuyên nghiệp, (2013), Một số vấn đề về lãnh đạo và quản lí giáo dục trong thời kì đổi mới

[4] R.Heller, (2006), Quản lí sự thay đổi, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

[5] Soft skills at the Malaysian institutes of higher learning, Roselina Shakir; Asia Pacific Educ. Rev, (2009).

Bài viết cùng số