TƯ DUY BẬC CAO - KHÁI NIỆM VÀ CÁC THÀNH TỐ CỦA NÓ

TƯ DUY BẬC CAO - KHÁI NIỆM VÀ CÁC THÀNH TỐ CỦA NÓ

CAO THỊ HÀ caoha.dhsp@gmail.com Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
NGUYỄN THỊ QUỐC HÒA hoanguyenquoc73@gmail.com Trường THPT Chu Văn An - Thái Nguyên
NGUYỄN VĂN THANH thanhpgdss@gmail.com Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn - Hà Nội
Tóm tắt: 
Kĩ năng tư duy bậc cao là kĩ năng quan trọng trong học tập và cuộc sống. Các thành tố của tư duy bậc cao bao gồm: Tư duy logic, tư duy phê phán, sự thông hiểu, sự sáng tạo, sự sáng suốt và siêu nhận thức. Những kĩ năng cơ bản đan xen với các kĩ năng tư duy bậc cao trong quá trình dạy học. Việc sử dụng tư duy bậc cao trong quá trình dạy học phụ thuộc vào bản chất của nhiệm vụ học tập và lịch sử năng lực tư duy của mỗi cá nhân học sinh. Qua đó, học sinh hình thành và hoàn thiện khả năng quan sát, nhận thức, suy luận, sáng tạo, giải quyết vấn đề trước những thách thức đặt ra trong học tập và cuộc sống
Từ khóa: 
High level thinking
skill
cognition
Tham khảo: 

[1] Arthur Lewis - David Smith, (1993), Difining higher order thinking, Journal theory in practice , Volume 32, Issue 3

[2] Linsey E. Richland - Nina Simms, (2015), Analogy, Higher order thinking, and education, Wiley interdisciplinary reviews: cognitive science, Volume 6, Issue 2.

[3] Nguyễn Ngọc Hà, Phi mâu thuẫn có phải bao giờ cũng là quy luật của tư duy đúng đắn, Tạp chí Triết học, (1991), số 3, tr.48

[4] Wendy Conklin, (2013), Higher order thinking skill, Shell Educational publishing, Inc.

[5] FJ King - Ludwika Goodson - Faranak Rohani, Higher order thinking skill, A publication of the center for Advancement of learning and assessement.

[6] Cederblom, J & Paulsen, D.W, (2006), Critical Reasoning: Understanding and criticizing arguments and theories, 6th edn, (Belmont, CA, ThomsonWadsworth).

[7] Flavell, J.H, (1979), Metacognition and cognitive monitoring. A new area of cognitive-development inquiry, American Psychologist 34: 906-911.

Bài viết cùng số