SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA NGA VÀ VIỆT NAM

SO SÁNH CHƯƠNG TRÌNH MÔN TIẾNG ANH CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ CỦA NGA VÀ VIỆT NAM

BÙI DIỆU QUỲNH dieuquynhvaro@yahoo.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Định hướng phát triển năng lực người học đang là xu hướng mà mọi môn học phải tiếp cận trong quá trình xây dựng và phát triển, trong đó có Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh. Ở Việt Nam, đây là môn học tiên phong trong việc biên soạn và xây dựng chương trình theo định hướng trên với mục tiêu trọng tâm là phát triển năng lực giao tiếp bằng ngoại ngữ của người học. Bài viết so sánh Chương trình môn Tiếng Anh cấp Trung học cơ sở của Nga và Việt Nam nhằm tìm ra điểm giống và khác nhau, từ đó đưa ra một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hơn nữa Chương trình tiếng Anh cấp Trung học cơ sở thí điểm, hướng tới việc phát triển năng lực của học sinh.
Từ khóa: 
Comparison
Curriculum
English subject
lower secondary education
Russia
Vietnam
Tham khảo: 

[1] Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М. : Просвещение, (2011), — 342 с. — (Стандарты второго поколения).

[2] Примерная програма основного общего образования по Ангийскому языку. — М. : Просвещение, (2011).

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2016), Chương trình giáo dục phổ thông môn Tiếng Anh.

Bài viết cùng số