KĨ NĂNG TƯ VẤN TÂM LÍ CƠ BẢN CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

KĨ NĂNG TƯ VẤN TÂM LÍ CƠ BẢN CHO GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

HOÀNG GIA TRANG hoanggiatrang@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Ở Việt Nam, công tác tư vấn tâm lí cho học sinh phổ thông được ngành Giáo dục và Đào tạo quan tâm từ hơn 10 năm qua. Công tác tư vấn tâm lí giúp học sinh giải quyết khó khăn, vướng mắc, giải tỏa căng thẳng tâm lí, cảm xúc. Giáo viên nói chung, giáo viên chủ nhiệm nói riêng có vai trò quan trọng trong việc thực hiện thành công nhiệm vụ tư vấn tâm lí. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm cần có một số kĩ năng tư vấn tâm lí cơ bản sau: Kĩ năng giao tiếp; Kĩ năng xử lí thông tin; Kĩ năng thấu hiểu học sinh; Kĩ năng phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường; Kĩ năng hỗ trợ tìm kiếm giải pháp; Kĩ năng đánh giá. Giáo viên thực hiện tốt công tác tư vấn tâm lí cho học sinh sẽ góp phần hoàn thiện nhân cách của các em và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các nhà trường.
Từ khóa: 
Psychological consultation
skills
homeroom teachers
lower secondary schools
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2005), Triển khai công tác tư vấn cho học sinh, sinh viên, Ban hành kèm theo công văn số 9971/BGDĐT-HSSV ngày 28 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[2] Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011- 2020.

[3] Chỉ thị số1537/CT-BGDĐT ngày 05/05/2014 về Tăng cường và nâng cao hiệu quả một số hoạt động giáo dục cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn 1346/BGDĐTCTHSSV về Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trường học.

[5] Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, (2013), Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp ở trường trung học cơ sở, Tài liệu bồi dưỡng phát triển năng lực nghề nghiệp giáo viên, NXB Giáo dục và NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tám khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

[7] Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ quy định Mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của giáo viên trung học cơ sở công lập

[8] Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học.

[9] Mạc Văn Trang, Năng lực của giáo viên chủ nhiệm cấp trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 126, tháng 3 năm 2016

[10] Hoàng Gia Trang, (2014), Nhu cầu tư vấn hướng nghiệp của học sinh trung học cơ sở, Đề tài V2013-05, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Bài viết cùng số