PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHO HỌC SINH TIỂU HỌC THÔNG QUA HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

NGUYỄN HỒNG THUẬN hongthuan70@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Giáo dục môi trường là biện pháp có hiệu quả cao và bền vững, giúp mỗi cá nhân có được nhận thức đúng đắn và thực hiện một cách có ý thức các nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Độ tuổi học tiểu học là thời kì thuận lợi để giáo dục ý thức, kĩ năng và hình thành thói quen bảo vệ môi trường cho học sinh, giúp các em vận dụng một cách sáng tạo những kiến thức, kĩ năng đã được trang bị để giải quyết vấn đề thực tiễn. Giáo viên tiểu học cần tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt đông đa dạng, tạo cơ hội để các em được trải nghiệm, sáng tạo nhằm phát triển kĩ năng bảo vệ môi trường. Điều này còn có tác động lan tỏa tới nhiều đối tượng liên quan như bạn bè và những người thân sống cùng các em. Bài viết đưa ra một số kĩ năng bảo vệ môi trường cần hình thành ở học sinh tiểu học và gợi ý một số hoạt động để giáo viên tổ chức cho học sinh trải nghiệm sáng tạo việc bảo vệ môi trường sống xung quanh các em.
Từ khóa: 
environmental protection
environmental protection skills
Pupils
primary education
activity of creative experiences
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Đinh Thị Kim Thoa, Bùi Thị Thúy Hằng, (2010), Giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho học sinh tiểu học, Tài liệu dùng cho giáo viên tiểu học, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Nguyễn Hồng Thuận, Giáo dục kĩ năng bảo vệ môi trường cho học sinh trong nhà trường tiểu học, Tạp chí Giáo chức Việt Nam, số 117, tháng 01 năm 2017, tr 26-29.

[3] Viện Chiến lược và Chương trình Giáo dục, UNESCO Hà Nội, (2005), Học để cùng chung sống, Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên các cấp học phổ thông, Hà Nội.

[4] UNICEF and Educational Development Centre, (2008), Best Practice Guidelines for Teaching Environmental Studies in Maldivian Primary Schools.

Bài viết cùng số