THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

THỰC TRẠNG GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM

TRẦN THỊ CẨM TÚ camtu118@gmail.com Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Tóm tắt: 
Giáo dục giá trị sống cho sinh viên sư phạm có vai trò quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của sinh viên và giúp sinh viên rèn luyện nghề nghiệp. Thực trạng giáo dục giá trị sống cho sinh viên sư phạm về việc thực hiện mục tiêu giáo dục giá trị sống, việc thực hiện nội dung giáo dục giá trị sống, phương thức giáo dục giá trị sống, con đường giáo dục giá trị sống và các yếu tố ảnh hưởng đến giáo dục giá trị sống được thực hiện qua nghiên cứu 98 giảng viên và 816 sinh viên thuộc 5 trường đại học sư phạm. Trên cơ sở đó, một số biện pháp giáo dục được đề xuất đó là: Xây dựng các chủ đề giáo dục giá trị sống cho sinh viên sư phạm; Tổ chức dạy học tích hợp nội dung giáo dục giá trị sống cho sinh viên sư phạm vào các môn nghiệp vụ sư phạm; Tổ chức giáo dục giá trị sống qua rèn luyện nghiệp vụ sư phạm; Tổ chức giáo dục giá trị sống cho sinh viên sư phạm qua hoạt động Đoàn thanh niên, Hội sinh viên.
Từ khóa: 
Education
life value education
pedagogical student
Tham khảo: 

[1] Tillman, D., (2008), Living values activities for young adults, Health communicatons, InC; deerfield Beach, Florida, USA.

[2] James H - Strong, (2011), Những phẩm chất của người giáo viên hiệu quả, NXB Giáo dục Việt Nam.

[3] Halstead, J.M, (2000), Learning and teaching values: a review of recent research, Cambridge Journal of Education.

[4] Terry Lovat - Ron Tommey, (2009), Values Education and Quality Teaching - The Double Helix Effect, Springer Science Business Media B.V

[5] Nguyễn Quang Uẩn - Nguyễn Thạc - Mạc Văn Trang, (1995), Giá trị - Định hướng giá trị và giáo dục giá trị, Đề tài cấp Nhà nước.

Bài viết cùng số