NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG Ở SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY

NÂNG CAO HIỆU QUẢ CUNG ỨNG DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG Ở SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH QUẢNG NGÃI HIỆN NAY

NGUYỄN TRÀ ntra@quangngai.edu.vn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi
Tóm tắt: 
Nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các Sở Giáo dục và Đào tạo nói chung và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi nói riêng nhằm góp phần đổi mới quản lí giáo dục hiện nay. Để góp phần đạt được mục tiêu theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ đồng thời thực hiện đổi mới quản lí giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi cần áp dụng đồng bộ các biện pháp nâng cao hiệu quả cung ứng dịch vụ giáo dục công trong giai đoạn hiện nay như: Chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục; Công khai quy trình, biểu mẫu thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực giáo dục; Tổ chức bộ máy phục vụ tinh gọn với nhân sự phù hợp và tổ chức cung ứng dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả; Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị và sử dụng phần mềm tin học hiệu quả; Đo lường sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ; Cải tiến hiệu quả và chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Qua đó, việc cung ứng dịch vụ giáo dục công góp phần đẩy nhanh tiến độ phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, đáp ứng nhu cầu của xã hội.
Từ khóa: 
Public education service
efficiency
quality
Quang Ngai provincial Departments of Education and Training
Tham khảo: 

[1] Lê Chi Mai, (2006), Dịch vụ hành chính công, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội

[2] Chính phủ, (2011), Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2020, Hà Nội.

[3] Chính phủ, (2012), Chiến lược Phát triển giáo dục 2011 - 2020, Hà Nội.

[4] Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi, (2016), Báo cáo thực trạng cải cách hành chính trong thời gian qua, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính của Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016 - 2020.

[5] Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, (2016), Quyết định về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ngãi.

Bài viết cùng số