TIẾP CẬN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG: CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

TIẾP CẬN CHUẨN HIỆU TRƯỞNG: CƠ SỞ ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CÁN BỘ QUẢN LÍ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

PHẠM MINH GIẢN phamminhgian2004@gmail.com Trường Đại học Đồng Tháp
PHẠM HỮU NGÃI phngaicc@gmail.com Trường Đại học Đồng Tháp
Tóm tắt: 
Hiệu trưởng trường trung học phổ thông là người đứng đầu nhà trường, có vai trò quan trọng nhất trong quá trình thiết lập những định hướng, tổ chức các hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, quản lí và thúc đẩy các hoạt động khác tạo sự thành công cho trường học. Quản lí trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi ở hiệu trưởng những yêu cầu về hiểu biết, phẩm chất và năng lực hành động nhất định. Vì vậy, cán bộ quản lí trường trung học phổ thông cần được bồi dưỡng phát triển năng lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ điều hành nhà trường trong bối cảnh đổi mới. Bài viết đề cập đến hướng tiếp cận chuẩn hiệu trưởng trường trung học phổ thông làm cơ sở để phát triển đội ngũ cán bộ quản lí trường trung học phổ thông vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
Từ khóa: 
Approach
principal standard
principals
high schools
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2012), Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kì đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội, Luận án tiến sĩ Quản lí Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Trần Hữu Hoan, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, (2016), Xác định khung năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Kỉ yếu Hội thảo về Chuẩn hiệu trưởng và phát triển chương trình, tài liệu tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (tr 43-57).

[3] Fiore D. J. , (2004), Introduction to Educational Administration Standards, Theories and Practice, Virginia Commonwealth University, USA

[4] Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, (2015), Thông tin Kinh tế xã hội năm 2015.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009.

[6] Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, (2015), Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập, ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/ TTLT- BGDĐT- BNV.

Bài viết cùng số