Số định kỳ

- Hàng năm, Tạp chí xuất bản 12 số báo với dung lượng 80 trang ruột, khổ in 210 x 285 mm.

- Thời gian xuất bản: Tuần cuối các tháng.