MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC NHÀ TRƯỜNG

LƯƠNG VIỆT THÁI lvthai2000@yahoo.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết phân tích một số vấn đề về phát triển chương trình giáo dục nhà trường. Theo tác giả, chương trình giáo dục nhà trường là kế hoạch giáo dục ở nhà trường, trong đó cụ thể hóa nội dung và cách thức triển khai chương trình chung (chương trình quốc gia) phù hợp với thực tiễn của địa phương, của nhà trường trên cơ sở đảm bảo yêu cầu chung của chương trình quốc gia; Cụ thể hóa những hướng dẫn chương trình của địa phương; Xác định nội dung, cách thức, kế hoạch thực hiện, phản ánh đặc trưng và phù hợp với thực tiễn nhà trường, những yêu cầu, thành tựu hiện đại (về khoa học giáo dục, công nghệ, ...) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các phẩm chất, năng lực của người học, thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục. Chương trình giáo dục nhà trường bao gồm các yếu tố của chương trình quốc gia, đồng thời bổ sung các yếu tố giáo dục khác được xác định tại địa phương hay nhà trường. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường tạo cơ hội thúc đẩy phát triển năng lực cho nhà trường và đội ngũ giáo viên, làm cho nghề dạy học có tính chuyên môn cao hơn. Để thực hiện có hiệu quả định hướng này đòi hỏi các giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách và điều kiện đảm bảo, đồng thời xác định mức độ, bước đi thích hợp.
Từ khóa: 
school curriculum
Curriculum development
school education
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công văn số 791/HD BGDĐT ngày 25/6/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn thí điểm phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (1/2017), Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể (Dự thảo).

[3] Bolstad, (2004), Phát triển chương trình nhà trường: định nghĩa lại cho nhà trường Newzeland hiện tại và tương lai, Báo cáo tại Hội nghị của Tổ chức nghiên cứu Giáo dục của New Zealand.

[4] Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học, giáo dục trung học năm học 2014-2015, 2015 - 2016

[5] Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Quốc Trị, (2014), Thể chế 3 cấp quản lí chương trình giáo dục phổ thông ở Trung Quốc, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 102, tháng 3 năm 2014.

[6] Chương trình đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP), (2012), Quản lí hoạt động dạy học ở trường tiểu học dạy học cả ngày (Mô đun bồi dưỡng cán bộ quản lí).

[7] Trịnh Thị Anh Hoa, (2009), Tổng quan kinh nghiệm quốc tế về phát triển chương trình nhà trường, Đề tài cấp cơ sở

[8] Kim Young Ik, (2013), Phát triển sổ tay Chương trình nhà trường ở Hàn Quốc, Báo cáo Hội thảo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

[9] Saravanan Gopinathan, Zongyi Deng, (2006), Tăng cường phát triển Chương trình Giáo dục nhà trường trong bối cảnh thực hiện các sáng kiến giáo dục ở Singapore, Planning and Changing số 37.

Bài viết cùng số