ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI MIỀN TRUNG

ĐO LƯỜNG TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI MIỀN TRUNG

HOÀNG ANH VIỆN viendhcn@gmail.com Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh - Phân hiệu Quảng Ngãi
Tóm tắt: 
Bài viết đo lường tài sản thương hiệu các trường đại học tại miền Trung dựa trên cảm nhận của sinh viên đang theo học. Nghiên cứu được thực hiện trên một mẫu gồm 412 sinh viên. Kết quả cho thấy, thang đo tài sản thương hiệu gồm 8 thành phần: Nhận biết thương hiệu, chất lượng giảng viên, danh tiếng trường đại học, lòng trung thành, cơ sở vật chất, dịch vụ thư viện, khả năng ngôn ngữ và phát triển nghề nghiệp. Kết quả lòng trung thành thương hiệu tác động mạnh nhất (β=0,385) đến tài sản thương hiệu tổng thể, tiếp theo là danh tiếng trường học (β=0,270) và chất lượng giảng viên (β=0,242).
Từ khóa: 
Measurement
brand equity
university
Central region
Tham khảo: 

[1] Aaker - D.A, (1991), Managing Brand Equyty, The Free Press, New York, NY

[2] Phạm Thị Minh Lý, Tài sản thương hiệu của trường đại học theo cảm nhận sinh viên - Nghiên cứu tại các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 200, trang 79-87, năm 2014.

[3] Mei Goi Teh & Salleh Aliah Hanim Mohd, (2010), Impact of Brand Meaning on Brand Equyty Of Higher Educational Institutions in Malaysia, Research Conference, Malaysia.

[4] Musa Pinar and Paul Trapp, (2013), University brand equyty: an empirical investigation of its dimensions, International Journal of Educational Management, USA.

[5] Nguyễn Đình Thọ - Nguyễn Thị Mai Trang, (2011), Nghiên cứu khoa học marketing - Ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, NXB Lao động.

Bài viết cùng số