Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo Tạp chí

GS.TS Lê Anh Vinh, Tổng Biên tập

Ban Biên tập

ThS.  Nguyễn Phương Mai, Trưởng ban

ThS. Đào Kim Chung, Biên tập viên

ThS. Vũ Thị Ngọc Quế, Biên tập viên

CN. Nguyễn Diệu Linh, Biên tập viên

Ban Trị Sự và Truyền thông

ThS. Lương Đình Hải, Trưởng ban

ThS. Trần Thu Giang, Phó Trưởng ban

ThS. Nguyễn Thị Thu Yến, Chuyên viên

ThS. Trần Bích Hằng, Chuyên viên

CN. Nguyễn Thị Hồng Thái, Kế toán