PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN

PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG TỰ HỌC CHO SINH VIÊN

ĐỖ KHÁNH NĂM dokhanhnampgdbt@gmail.com Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Tóm tắt: 
Phát triển năng lực tự học là mục tiêu hướng tới việc đổi mới phương pháp dạy và học đang đặt ra trong các trường đại học. Việc tự học của sinh viên giữ vai trò rất quan trọng. Nó là nhân tố trực tiếp nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học. Bên cạnh đó, tự học còn góp phần nâng cao hoạt động trí tuệ của sinh viên trong việc tiếp thu và hiểu tri thức mới, rèn luyện cho sinh viên có cách suy nghĩ độc lập, sáng tạo, cách giải quyết các vấn đề, đồng thời tạo ra những con người năng động, độc lập nhằm đáp ứng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết trình bày một số khái niệm cơ bản về kĩ năng tự học và đưa ra một số biện pháp phát triển kĩ năng tự học cho sinh viên.
Từ khóa: 
development
self-learning
self-learning skill
student
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Hiến Lê, (2007), Tự học - một nhu cầu của thời đại, NXB Văn hoá - Thông tin, Hà Nội.

[2] Lưu Xuân Mới, Rèn luyện kĩ năng tự học cho sinh viên đại học, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, số 2, năm 2003.

[3] Nguyễn Cảnh Toàn - Lê Khánh Bằng (đồng chủ biên) - Lê Đình Trung, (2009), Phương pháp dạy và học đại học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

[4] Nguyễn Cảnh Toàn, (1997), Quá trình dạy - Tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[5] Đặng Thành Hưng - Trịnh Thị Hồng Hà - Nguyễn Khải Hoàn - Trần Vũ Khánh, (2012), Lí thuyết phương pháp dạy học, NXB Đại học Thái Nguyên.

[6] Weinet F.E., (1983), Các lí thuyết về học tập và mô hình giảng dạy, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[7] Abdullah - Mardziah Hayati, (2001), Self-Directed Learning, ERIC Digest. Office of Educational Research and Improvement (ED), Washington, DC, USA.

[8] Richard Nelson - Jones, (2012), Basic Couseling Skill, Sage Pulication India

[9] Hiền Bùi, (2001), Từ điển Giáo dục, NXB Từ điển Bách khoa.

Bài viết cùng số