BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

BỒI DƯỠNG HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO TIẾP CẬN NĂNG LỰC

NGÔ XUÂN ĐÔNG ngoxuandong1964@gmail.com Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Tóm tắt: 
Bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực là một yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Trên cơ sở khái niệm năng lực, khung năng lực hiệu trưởng trường trung học cơ sở, tác giả trình bày một số vấn đề về bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực: Quan niệm về bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực; Sự cần thiết phải bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực; Nội dung và phương pháp bồi dưỡng hiệu trưởng trường trung học cơ sở theo tiếp cận năng lực.
Từ khóa: 
Re-training
principals
lower secondary schools
competence-based approach
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ Tám khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội

[2] A.G.Côvaliốp, (1971), Tâm lí học cá nhân, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[3] OECD, (2002), Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Fundation.

[4] Québec- Ministere de L’Education, (2004), Québec Education Program, Secoday School Education, Cycle One

[5] Weinenrt F.E, (2001), Vergleichende Leistungsmessung in Schulen - eineumstrittene Selbstvrtondlichkeit, in F.E. Weinenrt (eds) Leistungsmessung in Schulen, Weinheim und Basejl: Beltz Verlag.

[6] Hoàng Hòa Bình, Năng lực và cấu trúc của năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 117, tháng 6, năm 2015.

[7] Phạm Minh Hạc (chủ biên), (1988), Tâm lí học, Tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] Đặng Thành Hưng, Năng lực và giáo dục theo tiếp cận năng lực, Tạp chí Quản lí Giáo dục, số 43, tháng 12, năm 2012.

[9] L. M. Dooley, K. E Paprock, I. Sun & E. G. Y. Gonzalez, (2001), Differences in priority for competencies trained between U.S. and Mexican trainers, Unpublished manuscript.

Bài viết cùng số