DEVELOPING STANDARDS FOR UNIVERSITY RECTORS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL RENOVATION

DEVELOPING STANDARDS FOR UNIVERSITY RECTORS IN THE CONTEXT OF EDUCATIONAL RENOVATION

DINH XUAN KHOA khoadx@vinhuni.edu.vn Vinh University
THAI VAN THANH thaivanthanhdhv@yahoo.com Vinh University
Summary: 
University rectors play an important role in leading and administrating universities, ensuring quality of training and scientific research, developing the trained areas to meet social demands and making contribution to the success of higher education renovation and international intergration. The article discusses about the development of standards for Vietnamese university rectors in the context of higher education renovation. The author proposes standards for university rectors including 6 standards and 26 criteria. The standards are: 1/ political quality and professional conduct (with 4 criteria); 2/ Professional ability, pedagogical knowledge (with 3 criteria); 3/ Competencies in scientific research and technological transfer (with 4 criteria); 4/Competencies in university leadership (with 4 criteria); 5/ Competencies in university administration and management; 6/ Competencies in social activities, international integration and provision of scientific and tecnological services (with 3 criteria). The rector standards are important foundation on which the managers at different level could assess, assign, train, re-train the rectors in an effective manner. The standards, at the same time, are basis on which the rectors try to perfect themselves aiming to meet their new tasks in the context of higher education renovation and international integration.
Keywords: 
Rector
Rector standards
university
higher education
Refers: 

[1] Ban Bí thư Trung ương Đảng, (2004), Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư về việc Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lí giáo dục.

[2] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Chính phủ, (2005), Nghị quyết 14/2005/NQ-CP ngày 2/11/2005 của Chính phủ Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 -2020.

[4] Chính phủ, (2014), Điều lệ trường đại học, ban hành theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ.

[5] Đỗ Minh Cương, Nguyễn Thị Doan, (2001), Phát triển nguồn nhân lực giáo dục đại học Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6] Drucker Peter F, Những thách thức của quản lí trong thế kỉ XXI, NXB trẻ, TP. Hồ Chí Minh

[7] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội

[8] R. Heller, (2006), Quản lí sự thay đổi, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh.

[9] Standards for Leaders, (2000), New york City Board. USA

[10] Standards for School Leaders, (1996), Interstate School Licensure Consortium. Coucil of Chief State School Officers.USA

[11] Stephen R. Covey, (2004), The 7 Habits of Highly Effective People. Free press, New York, London, Toronto, Sydney.

Articles in Issue