DEVELOPING FUNCTIONS FROM STATISTICS DATA SUPPORTED BY MICROSOFT EXCEL IN MATHS MODELING TEACHING

DEVELOPING FUNCTIONS FROM STATISTICS DATA SUPPORTED BY MICROSOFT EXCEL IN MATHS MODELING TEACHING

LE THAI BAO THIEN TRUNG letbttrung@gmail.com Hochiminh City University of Pedagogy
Summary: 
With orientation of organizing teaching and evaluating tơards learners‘ competence in Vietnamese general education, an important goal for Maths teaching is to equip learners with ability to solve real problems. Therefore, Maths modeling should be further research. Currently, Maths exercises with economic problems have contributed to enrich modeling in Mathematics instruction. The paper addresses an issue of developing functions as a Maths modeling teaching with economic Maths exercises from statistics data supported by Microsoft Excel in modeling teaching
Keywords: 
Maths modeling
functions
economic Maths exercises
statistics data
Microsoft Excel
Refers: 

[1] Stewart J.,(2012), Calculus: Early Transcendentals, 7th edition, Brooks/Cole Cengage Learning.

[2] Werner Blum, (1993), Mathematical modeling in mathematics education and instruction, Mathematics Department, Kassel University, Germany

[3] Lê Thái Bảo Thiên Trung, (2015), Secondary Mathematics Knowledge in Econometrics, VNU Journal of Science: Education Research, Vol. 31, No. 4, p 26-35.

[4] Bessot A., Comiti C., Lê Thị Hoài Châu, Lê Văn Tiến, (2009), Những yếu tố cơ bản của didactic toán (Éléments fondamentaux de didactique des mathématiques) - Sách song ngữ Việt-Pháp, NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

[5] Bộ Giáo dục Pháp, (2015), Luật và định hướng chương trình tương lai trường học của Pháp ngày 23/05/2005.

[6] Nguyễn Thị Nga, (2014), Dạy học mô hình hóa toán học ở bậc trung học, báo cáo tổng kết đề tài công nghệ cấp cơ sở, Mã số: CS.2013.19.36, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh.

[7] Võ Thị Ánh Tuyết, (2014), Dạy học ứng dụng bài toán khảo sát hàm số vào giải quyết một số bài toán kinh tế với sự giúp đỡ của phần mềm Excel, Luận văn thạc sỹ Giáo dục học, Trường Đại học Cần Thơ.

Articles in Issue