Vai trò của môn Xã hội học đại cương đối với sinh viên ngành Công tác xã hội

Vai trò của môn Xã hội học đại cương đối với sinh viên ngành Công tác xã hội

Bùi Thị Như Phượng buithinhuphuong@ukh.edu.vn Trường Đại học Khánh Hòa Số 01 Nguyễn Chánh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Tóm tắt: 
Mặc dù ra đời khá muộn nhưng Xã hội học đã chứng tỏ vai trò quan trọng của mình trong quá trình nhận thức xã hội và giải quyết các vấn đề của thực tiễn. Xã hội học đã góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng đất nước trong thời kì mới. Vậy làm thế nào để phát huy tối đa hiệu quả của bộ môn này đối với sinh viên nói chung và sinh viên ngành Công tác xã hội nói riêng là một trong những vấn đề đáng quan tâm của chúng ta hiện nay. Với ý nghĩa đó, bài viết tập trung làm rõ những tồn tại, bất cập trong cách dạy và học môn học này đối với sinh viên ngành Công tác xã hội, từ đó đưa ra một số giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học môn Xã hội học cho sinh viên thuộc các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn nói chung và sinh viên ngành Công tác xã hội nói riêng nhằm đáp ứng được chuẩn đầu ra của ngành học.
Từ khóa: 
Xã hội học
chất lượng
sinh viên
Công tác xã hội
Tham khảo: 

[1] https://sites.google.com/site/xahoihocsociology/tailieu-xa-hoi-hoc/xa-ho...

[2] Nguyễn Sinh Huy, (2004), Xã hội học đại cương, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[3] Vũ Minh Tâm, (2001), Xã hội học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Phạm Văn Quyết - Nguyễn Quý Thanh, (2011), Phương pháp nghiên cứu xã hội học, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[5] Nguyễn Thị Oanh, (2012), Công tác xã hội một ngành khoa học một nghề chuyên môn, NXB Thanh niên

[6] http://tuyensinh.ussh.edu.vn/program/cong-tac-xa-hoi/ chu an-dau-ra

[7] Nguyễn Thị Hiền, (2020), Giáo trình Xã hội học đại cương, NXB Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số