Việc tự học của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Việc tự học của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp

Lường Thị Phượng phuongluong189@gmail.com Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Đắc Dũng nddung@vnua.edu.vn Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Trương Thị Thu Hạnh ttthanh@vnua.edu.vn Học viện Nông nghiệp Việt Nam Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Tự học có vai trò quan trọng trong quá trình học ở đại học của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Tự học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của sinh viên trong việc tiếp nhận tri thức và rèn luyện bản thân. Vì vậy, tìm hiểu thực trạng tự học để đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao việc tự học của sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện nay là một việc làm cần thiết.
Từ khóa: 
tự học
sinh viên
Giải pháp
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, http://vov.vn/chinh-tri/nghi-quyetve-doi-moi-can-ban-toan-dien-nen-giao-.... vov.

[2] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Học viện Nông nghiệp Việt Nam, (27/5/2016), Quyết định số 1368/QĐ-HVN về Dạy, học đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Học viện

[4] Nguyễn Thành Long (chủ biên), (2006), Phương pháp học đại học, NXB Giáo dục, Hà Nội

[5] Lê Đức Phúc, (2006), Một số cơ sở lí luận và thực tiễn của việc nghiên cứu sự tự học của sinh viên, Tạp chí Tâm lí học (9), tr.7

[6] N.A.Rubakin, Anh Côi (dịch), (2002), Tự học như thế nào, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh.

[7] Nguyễn Cảnh Toàn, (1998), Quá trình dạy - tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[8] Nguyễn Cảnh Toàn, (1999), Luận bàn và kinh nghiệm tự học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[9] Thủ tướng Chính phủ, (2012), Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển GD 2011 - 2020, https:// thuvien phapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Quyet-dinh711-QD-TTg-nam-2012-Chien-luoc-phat-trien-giaoduc-2011-2020-141203.aspx.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số