Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên đáp ứng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Nguyễn Thị Thanh Hồng Nguyenthithanhhong@tnmc.edu.vn Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên 284 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam
Tóm tắt: 
Năng lực ngoại ngữ của sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra luôn là một vấn đề được quan tâm hàng đầu ở nhiều trường đại học. Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá thực trạng năng lực ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, từ đó có cơ sở để đề xuất kế hoạch cải tiến, nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực ngoại ngữ đáp ứng chuẩn đầu ra cho sinh viên. Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ những nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến năng lực ngoại ngữ của sinh viên và những giải pháp để nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ giúp tăng tỉ lệ đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ của sinh viên khi tốt nghiệp. Kết quả nghiên cứu có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho lãnh đạo trường, lãnh đạo bộ môn trong công tác quản lí chuyên môn, xây dựng và phát triển Đề án Ngoại ngữ giai đoạn 2020 - 2025.
Từ khóa: 
Đề án ngoại ngữ
chuẩn năng lực ngoại ngữ
chuẩn đầu ra
giảng viên ngoại ngữ
dạy và học ngoại ngữ.
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (01/2017), Hội nghị về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại học, Đà Nẵng

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình tổng thể (ban hành kèm thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018).

[3] Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Công văn số 2078/ ĐHTN-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2014 về việc quy định chuẩn năng lực và chứng chỉ ngoại ngữ đối với sinh viên tốt nghiệp của Đại học Thái Nguyên. Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 (ban hành kèm Quyết 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008).

[4] Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Quyết định số 1256/ QĐ-ĐHTN ngày 28 tháng 6 năm 2017 về việc điều chỉnh chuẩn năng lực ngoại ngữ cho sinh viên tốt nghiệp đại học không chuyên ngữ hệ chính quy của Đại học Thái Nguyên.

[5] Hanafi Syahrozi, Dewi Rochsantingsih, Ellisa Indriyani Putri Handayani, (2016), Improving students motivation in learning English using movie clip, Journal Edulingua, Vol 3. No.1 Januari-Juni 2016.

[6] J.W. Thomas, (2000), A review of Research on ProjectBased Learning, Retrieved September 10, 2009 from www.bobpearlman.org/BestPractices/PBL-Research .pdf

[7] Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025.

[8] Sanprasert Snodin, (2010), The application of a course management system to enhance autonomy in learning English as a foreign language. A International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics, v38 n1 p109-123 March 2010.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số