Xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

Xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên

Nguyễn Khang khangn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Lê Anh Vinh vinhla@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Ngọc Ánh anhnn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Đức Ca cand@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Phạm Ngọc Dương duongpn@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Nguyễn Hoàng Giang giangnh@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Hoàng Thị Minh Anh anhhtm@vnies.edu.vn Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dựa trên kết quả nghiên cứu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam do nhóm tác giả thực hiện, bài viết đưa ra kết quả xếp hạng trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên Việt Nam năm 2020 (trừ các cơ sở thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ sở có 100% vốn nước ngoài).
Từ khóa: 
Xếp hạng
trang thông tin điện tử
cơ sở giáo dục đại học
cơ sở đào tạo giáo viên
Tham khảo: 

[1] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020.

[2] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, Chiến lược Phát triển nguồn nhân lực và quy hoạch phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2011-2020.

[3] Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, Chiến lược Phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020

[4] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, (2006), Luật Công nghệ thông tin.

[5] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Việt Nam, (2014), Luật Giao dịch điện tử.

[6] Nguyễn Khang - Nguyễn Ngọc Ánh - Hoàng Thị Minh Anh - Nguyễn Đức Ca - Phạm Ngọc Dương - Nguyễn Hoàng Giang, (01/2021), Bộ tiêu chí đánh giá trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học và đào tạo giáo viên, Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số đặc biệt, tr.73-77.

[7] Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2018), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số