Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên trẻ ở các trường đại học hiện nay

Bồi dưỡng năng lực sư phạm cho giảng viên trẻ ở các trường đại học hiện nay

Đỗ Thị Nga thaophuongnga@gmail.com Trường Đại học Nguyễn Huệ Hòm thư: 3cb -37, Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tóm tắt: 
Giảng viên trẻ ở các trường đại học có vai trò quan trọng, góp phần quyết định chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường. Họ là những người có tuổi đời rất trẻ, kinh nghiệm giảng dạy chưa nhiều. Vì vậy, để đáp ứng được yêu cầu giáo dục, đào tạo, các trường đại học cần có kế hoạch, chiến lược bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trẻ. Đây là việc làm cần thiết và cấp bách. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả trao đổi một số vấn đề liên quan đến năng lực sư phạm, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm bồi dưỡng năng lực sư phạm cho đội ngũ giảng viên trẻ ở các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: 
Giảng viên trẻ
Năng lực sư phạm
đại học
Tham khảo: 

[1] Trung tâm Từ điển học, (1997), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng.

[2] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2013), Luật Giáo dục đại học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[3] Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam, (1998), Đại từ điển tiếng Việt, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, (2019), Luật Giáo dục, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Lê Minh Vụ, (2009), Quy trình đánh giá năng lực sư phạm quân sự của đối tượng tuyển chọn đào tạo giảng viên hiện nay, NXB Chính trị - Hành chính, Hà Nội

[9] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2012), Chương trình hành động của ngành Giáo dục thực hiện Chiến lược Phát triển giáo dục Việt Nam 2011-2020.

[10] Bộ Quốc phòng, (2013), Chiến lược Phát triển giáo dục và đào tạo trong quân đội giai đoạn 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2523/QĐ-BQP ngày 15- 7-2013 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng).

[11] Đồng Ngọc Châu, (2019), Giải pháp bồi dưỡng năng lực sư phạm của đội ngũ giảng viên trẻ ở Trường Sĩ quan Lục quân 2 hiện nay, Đề tài khoa học cấp trường, Trường Sĩ quan Lục quân 2.

[12] Chính phủ, (2012), Chiến lược Phát triển giáo dục 2011-2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 711/QĐTTg ngày 13/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ).

Tạp chí: 

Bài viết cùng số