Đánh giá sự chấp nhận và thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học khối Kinh tế khu vực Miền Bắc

Đánh giá sự chấp nhận và thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học khối Kinh tế khu vực Miền Bắc

Lương Thu Hà haluongthu@neu.edu.vn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Vũ Xuân Đạt vuxuandat2110@gmail.com Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Đặng Khánh Huyền huyenkdang@gmail.com Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Bùi Tiến Long tienlongbui28@gmail.com Trường Đại học Kinh tế Quốc dân 207 Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Lương Thu Hiền luongthuhien@molisa.gov.vn Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội 12 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết đánh giá sự chấp nhận và thực hiện chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục đại học khối ngành Kinh tế ở khu vực miền Bắc. Khảo sát được tiến hành với sự tham gia của 539 sinh viên thuộc các khối ngành Kinh tế và Kinh doanh đến từ 5 trường đại học, gồm: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Đại học Thương mại, Học viện Ngân hàng và Học viện Tài chính. Nghiên cứu sử dụng các nhân tố từ Mô hình lí thuyết hợp nhất về chấp nhận và thực hiện công nghệ (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology - UTAUT) trong một nỗ lực nhằm dựng nên bức tranh tổng quát các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận và thực hiện chuyển đối số trong học tập của sinh viên. Từ phân tích có thể kết luận rằng, phần lớn sinh viên được hỏi có xu hướng chấp nhận và thực hiện chuyển đối số cho mục đích học tập và nghiên cứu tại các cơ sở giáo dục đại học.
Từ khóa: 
chuyển đổi số
chấp nhận và thực hiện
giáo dục đại học
UTAUT
Tham khảo: 

[1] Viswanath Venkatesh và cộng sự, (2003), User Acceptance of Information Technology: Toward a Unified View, access to https://www.researchgate. net/publication/220259897_User_Acceptance_of_ Information_Technology_Toward_a_Unified_View

[2] Lao động, (2020), Chuyển đổi số trong giáo dục: Cần thay đổi từ tư duy, https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doi-sotrong-giao-duc-can-thay-doi-tu-...

[3] Nhân dân, (2021), Đẩy nhanh chuyển đổi số trong giáo dục, https://nhandan.com.vn/dien-dan-giao-duc/daynha nh-chuyen-doi-so-trong-giao-duc-635300/

[4] Nhân dân, (2020), Giáo dục Việt Nam phấn đấu trở thành quốc gia hàng đầu về chuyển đổi số, https:// nhandan.com.vn/tin-tuc-giao-duc/giao-duc-viet-namphan-dau-tro-thanh-quoc-gia-hang-dau-ve-chuyen-doiso-627516/.

[5] Thế giới và Việt Nam, (2020), Chuyển đổi số trong giáo dục: Con người phải thay đổi để thích nghi, trường đại học phải trở thành một quốc gia thu nhỏ, https://bao quocte.vn/chuyen-doi-so-trong-giao-duc-con-nguoiphai-thay-doi-de-thich-nghi-truong-dai-hoc-phai-trothanh-mot-quoc-gia-thu-nho-131168.html.

[6] Thủ tướng Chính phủ, (2020), Chỉ thị về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/ Chi-thi-01-CT-TTg-2020-thuc-day-phat-trien-doanhnghiep-cong-nghe-so-Viet-Nam-438985.aspx.

[7] Thủ tướng Chính phủ, (2020), Quyết định phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, https:// thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thongtin/Quyet-dinh-749-QD-TTg-2020-phe-duyetChuong-trinh-Chuyen-doi-so-quoc-gia-444136.aspx on/220259897_User_Acceptance_of_Information_ Technology_Toward_a_Unified_View.

[8] Trung tâm Truyền thông giáo dục, (2020), Hội thảo Chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo, https://moet. gov.vn/giaoducquocdan/tang-cuong-ung-dung-cntt/ Pages/tin-tuc.aspx?ItemID=7123

[9] Tạp chí Thông tin và Truyền thông, (4/2020), Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Thực trạng và giải pháp, https://ictvietnam.vn/chuyen-doi-sotrong-linh-vuc-giao-duc-va-dao-tao-th....

[10] Tuổi trẻ online, (01/2021), Giáo dục tiên phong trong chuyển đổi số, https://tuoitre.vn/giao-duc-tien-phongtrong-chuyen-doi-so-20210103204857...

[11] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (12/2020), Chuyển đổi số đang ngày càng giúp thay đổi diện mạo ngành Giáo dục, https://moet.gov.vn/tintuc/Pages/tin-tong-hop.aspx? ItemID=7142

[12] Lao động, (12/2020), Chuyển đổi số trong giáo dục: Cần thay đổi từ tư duy, https://laodong.vn/giao-duc/chuyen-doiso-trong-giao-duc-can-thay-doi-tu-....

Tạp chí: 

Bài viết cùng số