Định hướng hoạt động học tập của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trường quân đội hiện nay

Định hướng hoạt động học tập của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trường quân đội hiện nay

Nguyễn Tuấn Đạt Nguyentuandat.sqct1980@gmail.com Trường Đại học Chính trị - Bộ Quốc phòng Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Định hướng hoạt động học tập của học viên đào tạo sĩ quan là một trong những khâu quan trọng trong công tác quản lí quá trình giáo dục đào tạo ở nhà trường quân sự, nhằm phát huy cao nhất tính tự giác, chủ động, sáng tạo và tính hiệu quả trong các hình thức hoạt động học tập của học viên, dẫn dắt học viên có phương pháp học tập phù hợp và đạt kết quả tối ưu. Trên cơ sở đánh giá tổng quan thực trạng chất lượng đào tạo ở các nhà trường quân đội hiện nay, tác giả đề xuất 06 giải pháp chính nhằm tiếp tục định hướng hoạt động học tập của học viên đào tạo sĩ quan ở các nhà trường quân đội hiện nay
Từ khóa: 
định hướng
học tập
học viên
sĩ quan
quân đội
Tham khảo: 

[1] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, Tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Sự thật, Hà Nội, tr.120, 312.

[2] Đảng bộ Trường Sĩ quan Chính trị, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ IX, tr.14, 22.

[3] Trường Sĩ quan Lục quân 1, Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020, tr.9.

[4] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Sự thật, Hà Nội, tr.114.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số