Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội

Đỗ Khánh Năm dokhanhnampgdbt@gmail.com Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 36 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Thanh niên (trong đó có sinh viên) là lực lượng đông đảo, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò của thanh niên và xác định: “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết”. Vì thế, việc giáo dục đạo đức, bồi dưỡng nhân cách cho sinh viên nhằm xây dựng đội ngũ trí thức tương lai vừa “hồng” vừa “chuyên”, kế tục các thế hệ cha anh trong sự nghiệp cách mạng mới là yêu cầu cơ bản lâu dài và cấp bách trong giai đoạn hiện nay.
Từ khóa: 
giáo dục đạo đức
sinh viên
Thực trạng
Giải pháp
Tham khảo: 

[1] Hoàng Phê, (2005), Từ điển tiếng Việt, NXB Đà Nẵng, Đà Nẵng.

[2] Nguyễn Ngọc Long (Chủ biên), (2001), Giáo trình Đạo đức học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Hoàng Chí Bảo, (2009), Văn hóa đạo đức Hồ Chí Minh, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Vũ Khiêu, (2015), Học tập đạo đức Bác Hồ, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Phạm Viết Vượng, (1996), Giáo dục học đại cương, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 15, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[10] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[11] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 13, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số