Tăng cường đào tạo kĩ năng thực hành pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam

Tăng cường đào tạo kĩ năng thực hành pháp luật cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam

Phạm Thanh Nga pham.nga.hlu@gmail.com Hội Luật quốc tế Việt Nam 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong thời gian gần đây, với xu thế mở cửa và hội nhập sâu rộng với thế giới cùng với việc thực hiện nghiêm túc chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền, việc giáo dục pháp luật cho sinh viên không chỉ sinh viên ngành Luật mà mọi sinh viên được đẩy mạnh hơn bao giờ hết ở các trường đại học của Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế các doanh nghiệp nói riêng và người sử dụng lao động nói chung vẫn phải tiến hành đào tạo lại kĩ năng cho sinh viên mới tốt nghiệp được nhận vào làm. Vì vậy, việc đào tạo kĩ năng thực hành pháp luật cho sinh viên Việt Nam ngay từ khi còn học ở các trường đại học là hết sức cần thiết. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả phân tích và đưa ra những gợi mở một vài phương pháp đào tạo kĩ năng thực hành pháp luật cho sinh viên hiện nay trên thế giới có thể áp dụng ở Việt Nam.
Từ khóa: 
Đào tạo
Kĩ năng
thực hành pháp luật
sinh viên
Tham khảo: 

[1] Quốc hội, (28/11/2013), Hiến pháp Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

[2] Bộ Chính trị, (2005), Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 về phát triển án lệ tại Việt Nam.

[3] Quốc hội, (2015), Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi)

[4] Đỗ Thị Mai Hạnh, (4/2015), Sử dụng bản án trong giảng dạy pháp luật phần lí thuyết - Kinh nghiệm qua một trường hợp ở Anh, Tạp chí Khoa học pháp lí Việt Nam, số 89, tr.74-80.

[5] Nguyễn Minh Hằng, (4/2015), Kinh nghiệm về sử dụng bản án, quyết định của Tòa án trong đào tạo nghề luật, Tạp chí Khoa học pháp lí Việt Nam, số 89, tr.26-31.

[6] Trương Nhật Quang, (4/2015), Sử dụng bản án trong giảng dạy: Góc nhìn từ người làm thực tiễn, Tạp chí Khoa học pháp lí Việt Nam, số 89, tr.20-25

[7] Ngân hàng phát triển Châu Á ADB, (2015), Tài liệu tập huấn giảng viên TTT.

[8] Lê Tiến Châu (4/2005), Thực trạng đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học pháp lí.

[9] Pierre Macqueron, (4/2015), Việc sử dụng quyết định của Tòa án trong hoạt động nghiên cứu và giảng dạy tại Cộng hòa Pháp, Tạp chí Khoa học pháp lí Việt Nam, số 89, tr.68-73.

[10] Nguyễn Văn Đại - Đinh Ngọc Thắng, (2020), Tư duy về đào tạo cử nhân luật: Tư duy và tiếp tục đổi mới, Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Vinh, số 49, tr.32-43

Tạp chí: 

Bài viết cùng số