Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học hiện nay

Vận dụng phương pháp dạy học giải quyết tình huống có vấn đề nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên trong giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở trường đại học hiện nay

Đàm Thị Hoài lmienkiucl@mail.com Trường Đại học Nguyễn Huệ Xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hiện nay, việc tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp dạy học ở các trường đại học là vấn đề cấp thiết đang được đặt ra. Thông qua đổi mới phương pháp dạy học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhằm đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kiến thức vững, kĩ năng thành thạo, tư duy sáng tạo, đảm bảo đầy đủ phẩm chất và năng lực góp phần quan trọng vào giữ vững định hướng ổn định chính trị tư tưởng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của thực tiễn đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Bài viết trao đổi một vài ý kiến về phương pháp dạy học thông qua giải quyết tình huống có vấn đề để phát huy tính tích cực, sáng tạo của sinh viên trong học tập, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lí luận chính trị ở các trường đại học hiện nay.
Từ khóa: 
dạy học
giảng viên
lí luận chính trị
sinh viên
Tham khảo: 

[1] V. Okon, (1976), Những cơ sở của dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội

[2] Nguyễn Duy Bắc, (2004), Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về dạy và học môn Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong trường đại học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[3] Nguyễn Thị Côi, (2006), Các con đường, biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học lịch sử ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội

[4] Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, (2015), Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn Lí luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng, Kỉ yếu Hội thảo khoa quốc gia

[5] Nguyễn Văn Hộ, (2002), Lí luận dạy học, NXB Giáo dục.

[6] Trương Tất Thắng - Vũ Thị Bích Ngọc, (2015), Một số giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy môn Chủ nghĩa Mác - Lênin ở các trường đại học hiện nay, Tạp chí Giáo dục lí luận, số 230, tr.106 -108.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số