Quản lí lớp học trong giảng dạy các học phần ở bậc Đại học

Quản lí lớp học trong giảng dạy các học phần ở bậc Đại học

Phạm Phương Tâm pptam@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu II, đường 3/2, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Bùi Thị Mùi btmui@ctu.edu.vn Trường Đại học Cần Thơ Khu II, đường 3/2, Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, Việt Nam
Tóm tắt: 
Quản lí lớp học khi giảng dạy các học phần ở bậc Đại học là trách nhiệm của giảng viên đứng lớp. Quản lí lớp học có vai trò quan trọng nhất trong các vai trò của của giảng viên. Bài báo trình bày các vấn đề: Quản lí lớp trong giảng dạy các học phần ở bậc Đại học và một số kinh nghiệm quản lí lớp trong giảng dạy học phần. Quản lí lớp tập trung vào các vấn đề học phần và quản lí lớp học phần. Kinh nghiệm quản lí lớp trong giảng dạy học phần được chia thành hai nhóm: Xây dựng và tổ chức lớp học phần tự quản và Tăng cường các biện pháp khuyến khích, điều chỉnh thái độ học tập của sinh viên.
Từ khóa: 
Học phần
quản lí lớp học
đại học
vai trò của giảng viên
Tham khảo: 

[1] Bùi Hiền và các cộng sự, (2001), Từ điển Giáo dục học, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2] Quốc hội, (14/6/2019), Luật Giáo dục, Hà Nội

[3] Nguyễn Lộc và các cộng sự, (2009), Cơ sở lí luận quản lí trong tổ chức giáo dục, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[4] Nguyễn Hải Thập và các cộng sự, (2017), Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng II, NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] Trường Đại học Cần Thơ, (2019), Quy định công tác học vụ dành cho sinh viên trình độ đại học hệ chính quy của Trường Đại học Cần Thơ (Ban hành kèm theo Quyết định số 2748 QĐ-ĐHCT, Cần Thơ ngày 12 tháng 7 năm 2019).

[6] Robert J. Marzano - Jana S. Marzano - Debra J. Pickering, (2013), Phạm Trần Long (dịch), Quản lí hiệu quả lớp học, NXB Giáo dục.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số