Một số vấn đề đặt ra đối với giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

Một số vấn đề đặt ra đối với giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay

Nguyễn Viết Tiến nguyenviettien1972hy@gmail.com Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 124 Ngô Quyền, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong thời gian vừa qua, việc giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội đã được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ học viên khi tốt nghiệp ra trường đã trở thành những cán bộ quân đội có phẩm chất đạo đức, trình độ năng lực tốt, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bài viết đề cập đến nội dung giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên ở các trường sĩ quan quân đội và một số vấn đề đặt ra nhằm nâng cao chất lượng giáo dục giá trị văn hóa quân sự cho học viên, góp phần xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
Từ khóa: 
Giáo dục
Giá trị
văn hóa quân sự
học viên
trường sĩ quan quân đội
Tham khảo: 

[1] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội.

[2] Hồ Chí Minh, (1951), Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.153 - 176.

[3] Nguyễn Trãi, (1980), Đại cáo bình Ngô, NXB Văn học, Hà Nội.

[4] Hồ Chí Minh, (1951), Lời kêu gọi nhân dịp Cách mạng Tháng Tám và ngày độc lập, Hồ Chí Mi

[5] Hồ Chí Minh, (1949), Thư gửi bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích nhân ngày thành lập Quân Giải phóng Việt Nam, (2001), Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh, (1964), Bài nói trong buổi chiêu đãi mừng Quân đội ta 20 tuổi, Hồ Chí Minh toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

[7] Ban Chấp hành Trung ương, (2013), Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị t

Tạp chí: 

Bài viết cùng số