Giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng giai đoạn hiện nay

Giáo dục đạo đức cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng giai đoạn hiện nay

Nguyễn Thị Lan Anh nguyenlananh248@gmail.com Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam Số 03 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, Việt
Tóm tắt: 
Sinh viên Việt Nam là nguồn nhân lực chất lượng cao của đất nước. Việc chăm lo giáo dục đạo đức mới cho sinh viên Việt Nam hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Cùng với giáo dục thể chất, văn hoá, giáo dục chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục đạo đức góp phần hoàn thiện các mặt, đức, trí, thể, mĩ cho sinh viên Việt Nam nói riêng, thanh niên Việt Nam nói chung - thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng nước nhà.
Từ khóa: 
đạo đức
giáo dục đạo đức
sinh viên
trường đại học
cao đẳng
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Thị Thanh Hà, (2014), Giá trị đạo đức truyền thống dân tộc với việc xây dựng lối sống mới cho sinh viên Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hoá hiện nay, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

[2] Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Khoa Triết học, (2004), Giáo trình Đạo đức học, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội

[3] Hồ Chí Minh, (2000,) Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, tr.112-113

[4] Mai Văn Bính (chủ biên) - Lê Thanh Hà - Nguyễn Thị Thanh Mai - Lưu Thu Thuỷ, (2014), Giáo dục công dân 10, NXB Giáo dục Việt Nam.

[5] Lê Văn Hồng (chủ biên) - Lê Ngọc Lan - Nguyễn Văn Thăng, (1998), Tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số