Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh trong giảng dạy Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên

Vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh trong giảng dạy Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên

Nguyễn Văn Tráng trangcdspvt@yahoo.com.vn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu 689 Cách mạng Tháng Tám, Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Trong tính đa dạng của phong cách Hồ Chí Minh, phong cách diễn đạt là một biểu hiện sinh động, nó được biểu hiện qua những gì Hồ Chí Minh đã nói hoặc viết cho các đối tượng, bằng các thể loại và ở những thời kì khác nhau. Bao giờ cũng vậy, lời nói hay bài viết của Bác đều mang đến cho mọi người sự cảm nhận gần gũi, tạo sức cuốn hút mạnh mẽ đối với người nghe và người đọc. Bài báo đề cập đến việc vận dụng phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh trong việc giảng dạy đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên.
Từ khóa: 
phong cách
Hồ Chí Minh
diễn đạt
nói
viết
sinh viên
Tham khảo: 

[1] Hồ Chí Minh, (1995), Toàn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

[2] Hồ Chí Minh, (1995), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

[3] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (04/11/2013), Nghị quyết số: 29-NQ/TW, Hà Nội.

[4] Đặng Xuân Kỳ (Chủ biên), (2004), Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội

[5] Hoàng Chí Bảo, (2005), Tìm hiểu phương pháp Hồ Chí Minh, NXB Lí luận Chính trị, Hà Nội

[6] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2017), Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Phạm Văn Đồng, (1990), Hồ Chí Minh - một con người, một dân tộc, một thời đại, một sự nghiệp, NXB Sự thật, Hà Nội

[8] Võ Nguyên Giáp, (1993), Về tư tưởng Hồ Chí Minh, NXB Quân đội Nhân dân, Hà Nội

[9] Vũ Kỳ, (2001), Người suy nghĩ về tuổi trẻ chúng ta, NXB Thanh niên.

[10] Hồ Chí Minh, (1996), Biên niên tiểu sử, tập 10, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số