Nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Tưởng Thị Thắm tuongtham76@gmail.com Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam Số 02 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Hồ Chí Minh luôn coi trọng việc học tập nâng cao năng lực thực hành. Theo tư tưởng của Người về giáo dục thì “Học đi đôi với hành” là định hướng cơ bản, quan trọng đối với nâng cao năng lực thực hành của sinh viên Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, rèn luyện sinh viên theo mục tiêu đào tạo của Học viện và nhu cầu của xã hội, các tổ chức, đơn vị cần nhận thức và thực hiện tốt các yêu cầu về nâng cao năng lực thực hành theo tư tưởng Hồ Chí Minh.
Từ khóa: 
Nâng cao năng lực thực hành
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam
sinh viên
Giáo dục
Đào tạo
giảng dạy
giảng viên
Tư tưởng Hồ Chí Minh
ngành Y tế
Tham khảo: 

[1] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 5, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[2] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 9, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[3] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 11, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[4] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 6, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[5] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 8, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[6] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 12, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[7] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 7, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[8] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 4, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[9] Hồ Chí Minh, (2011), Toàn tập, tập 15, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội

[10] Đảng bộ Đảng bộ Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, (2020), Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kì 2020 - 2025, Hà Nội.

[11] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Văn kiện hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Tám khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[12] Đảng Cộng sản Việt Nam, (2016), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

[13] Hồ Ngọc Đại, (2012), Giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số