PRINCIPAL STANDARD APPROACH: A BASIS FOR DEVELOPING HIGH SCHOOL MANAGERS IN THE MEKONG DELTA AREAS

PRINCIPAL STANDARD APPROACH: A BASIS FOR DEVELOPING HIGH SCHOOL MANAGERS IN THE MEKONG DELTA AREAS

PHAM MINH GIAN phamminhgian2004@gmail.com Dong Thap University
PHAM HUU NGAI phngaicc@gmail.com Dong Thap University
Summary: 
High school principals are head of schools, play the most important role in establishing directions, organizing teaching activities, educating students, managing and promoting other activities to create school success. School management in the current period requires principals with knowledge, qualities and certain action competencies. Therefore, high school managers need to be fostered to develop competencies to perform well school administration tasks in the context of innovation. The article mentions principal standard approach, being used as a basis for developing high school managers in the Mekong Delta areas to meet the requirements of educational reform.
Keywords: 
Approach
principal standard
principals
high schools
Refers: 

[1] Nguyễn Thị Tuyết Hạnh (2012), Nghiên cứu chức năng của hiệu trưởng trường trung học phổ thông Việt Nam thời kì đổi mới phục vụ công tác bồi dưỡng hiệu trưởng đáp ứng yêu cầu xã hội, Luận án tiến sĩ Quản lí Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội.

[2] Trần Hữu Hoan, Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, (2016), Xác định khung năng lực của hiệu trưởng trường trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Kỉ yếu Hội thảo về Chuẩn hiệu trưởng và phát triển chương trình, tài liệu tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lí cơ sở giáo dục phổ thông (tr 43-57).

[3] Fiore D. J. , (2004), Introduction to Educational Administration Standards, Theories and Practice, Virginia Commonwealth University, USA

[4] Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, (2015), Thông tin Kinh tế xã hội năm 2015.

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2009), Chuẩn hiệu trưởng trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Thông tư số 29/2009/TT- BGDĐT ngày 22/10/2009.

[6] Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, (2015), Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập, ban hành kèm theo Thông tư số 23/2015/ TTLT- BGDĐT- BNV.

Articles in Issue