Quản trị đội ngũ giáo viên trong nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Quản trị đội ngũ giáo viên trong nhà trường thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới

Phạm Văn Hiếu hieupv123@gmail.com Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu Số 689 Cách mạng Tháng Tám, Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trình bày một số vấn đề lí luận cơ bản về quản trị và quản trị nhà trường, khái quát Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Trên cơ sở nghiên cứu lí luận, tác giả chỉ ra những thách thức đối với giáo viên khi triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới mà hiệu trưởng nhà trường phổ thông cần phải hiểu rõ để thực hiện hoạt động quản trị đội ngũ giáo viên của mình. Trong bài viết, tác giả cũng trình bày những gợi ý về hoạt động quản trị đội ngũ giáo viên trong nhà trường phổ thông của hiệu trưởng với mục đích chia sẻ từ phía các nhà quản lí giáo dục, các thầy cô giáo và các nhà khoa học để việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông mới đạt hiệu quả tốt.
Từ khóa: 
Quản trị đội ngũ giáo viên
Quản trị trường học
Tham khảo: 

[1] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, (2013), Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

[2] http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/nguoi-thay/quan-tri-tru ong-pho-thong-can-hieu-truong-ban-linh-422914.ht ml.

[3] Rober E. Quinn, Sue R. Faerman, Michael P. Thompson, Michael R. Mc Grath, (1995), The Development of Management Models, Michigan Univesity.

[4] Nguyễn Chí Tăng, (2010), Tài liệu giảng dạy học phần: Quản trị và quản trị văn phòng, tài liệu lưu hành nội bộ Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu

[5] Đồng Thị Vân Hồng, (2009), Giáo trình Quản trị học, NXB Lao động

[6] https://giaoduc.net.vn/tieu-diem/chuong-trinh-giao-ducpho-thong-moi.

[7] Mckay, I. and Caldwell, B.J (Eds), Researching Educational Management Administration: Theory Practice, ACEA, Chapter 12.

[8] http://quantri.vn/dict/details/8031-khai-niem-va-banchat-cua-quan-tri.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số