Gợi ý về dạy học môn Ngữ văn cấp Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học

Gợi ý về dạy học môn Ngữ văn cấp Trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực người học

Võ Thanh Hà vothanhha2012@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học là một định hướng quan trọng trong Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Dạy học môn Ngữ văn cấp Trung học phổ thông cần lưu ý đến việc: Xác định các mục tiêu năng lực cụ thể (năng lực môn học và năng lực chung), các hoạt động học nhằm phát triển phẩm chất, năng lực người học; Các phương pháp, kĩ thuật dạy học, hình thức tổ chức để thực hiện hoạt động học. Ngoài ra, việc lựa chọn phương tiện và đồ dùng dạy học, môi trường học tập cũng rất quan trọng để hỗ trợ cho việc phát triển năng lực của học sinh.
Từ khóa: 
Chương trình Giáo dục phổ thông mới
năng lực
dạy học phát triển năng lực
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2020), Sách Ngữ văn 10, 11, 12, NXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn, Hà Nội.

[3] Phan Minh Diệu, (2016), Thiết kế quy trình bài học môn Ngữ văn ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, https://repository.vnu.edu.vn/ bitstream/VNU_123/13134/1/43.pdf

[4] Nguyễn Thị Hạnh, (2017), Thiết kế bài học đáp ứng mục tiêu phát triển năng lực, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 146.

[5] Đoàn Thị Thanh Huyền, (2016), Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học Ngữ văn (qua dữ liệu lớp 10), Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6] Đặng Thành Hưng, (10/2004), Kĩ thuật thiết kế bài học theo nguyên tắc hoạt động, Tạp chí Phát triển Giáo dục, tr.6.

[7] Nguyễn Thanh Lâm, (2017), Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản thơ trữ tình cho học sinh trung học phổ thông qua hệ thống bài tập, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

[8] Đỗ Ngọc Thống, (2019), Giáo án theo yêu cầu phát triển năng lực, https://bigschool.vn/pgs-ts-do-ngoc-thong-ngh i-ve-giao-an.

[9] Nguyễn Thị Ngọc Thúy, (2020), Câu hỏi đọc hiểu văn bản tự sự cho học sinh trung học phổ thông theo định hướng phát triển năng lực, Luận án Tiến sĩ, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

[10] Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, (2020), Trung tâm Phát triển bền vững Chất lượng giáo dục phổ thông quốc gia, Nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên, Nghiên cứu thiết kế dạy học các môn học và tổ chức hoạt động trải nghiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông mới (Thực hiện từ năm 2018 - 2020) (Năm 2020: Cấp Trung học phổ thông và thiết kế thử nghiệm lớp 10), Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số