Thực trạng nghiên cứu khoa học của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Tây Ninh

Thực trạng nghiên cứu khoa học của học sinh các trường trung học cơ sở thành phố Tây Ninh

Lê Thị Hương lehuong5475@gmail.com Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Trỗi Số 30, ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Tóm tắt: 
Nghiên cứu khoa học của học sinh là hoạt động quan trọng trong trường trung học cơ sở. Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng nghiên cứu khoa học của học sinh ở các trường trung học cơ sở thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Mẫu khảo sát gồm 253 cán bộ quản lí, giáo viên và 906 học sinh trung học cơ sở. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phần lớn cán bộ quản lí, giáo viên đã nhận thức được vai trò của hoạt động này. Tuy nhiên, vẫn còn không ít học sinh chưa nhận thức đầy đủ về các ý nghĩa của hoạt động nghiên cứu khoa học. Hình thức nghiên cứu khoa học được đánh giá tổ chức nhiều là “Phát động cuộc khi Khoa học, kĩ thuật của học sinh trung học” và “Tổ chức cho học sinh thực hiện các thí nghiệm/thực nghiệm về vấn đề quan tâm trong các môn học”. Hình thức nghiên cứu khoa học thu hút được hứng thú của học sinh nhiều nhất là “Tổ chức cho học sinh thực hiện các thí nghiệm/ thực nghiệm về vấn đề quan tâm trong các môn học”. Kết quả nghiên cứu khoa học của học sinh trung học cơ sở dù đã đạt được những thành tích nhất định, song vẫn chưa xứng tầm với quy mô phát triển giáo dục trung học cơ sở của thành phố Tây Ninh. Nguyên nhân chính dẫn đến những hạn chế trong hoạt động nghiên cứu khoa học của học sinh trung học cơ sở là: “Nhà trường chưa tạo được động lực cho giáo viên hướng dẫn và học sinh tham gia nghiên cứu khoa học”, Điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phòng thí nghiệm phục vụ cho hoạt động nghiên cứu khoa học, kĩ thuật của học sinh trong nhà trường còn thiếu thốn, chưa đồng bộ”, “Năng lực nghiên cứu khoa học của học sinh còn hạn chế”. Thực trạng này là cơ sở để các trường trung học cơ sở thành phố Tây Ninh đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của học sinh.
Từ khóa: 
học sinh trung học cơ sở
nghiên cứu khoa học
thành phố Tây Ninh.
Tham khảo: 

[1] Vũ Cao Đàm, (2014), Giáo trình Phương pháp luận nghiên cứu khoa học, NXB Giáo dục, Hà Nội

[2] Trần Văn Đạt - Võ Văn Thắng, (2016), Giáo trình Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Nguyễn Xuân Tý, (2018), Thực trạng công tác quản lí hoạt nghiên cứu khoa học, kĩ thuật của học sinh ở các trường trung học phổ thông huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Kỉ yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2018, tr.143- 148, NXB Đại học Huế.

[4] Đinh Thị Hồng Vân, (2017), Bài giảng Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học - kĩ thuật trong trường trung học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

[5] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (02/11/2012), Quy chế thi khoa học, kĩ thuật cấp quốc gia học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông, Thông tư số 38/2012/TT-BGDĐT, Hà Nội.

[6] Liên hiệp Các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam, (09/12/2019), Thể lệ Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16, năm 2019 - 2020, Quyết định số 1266/QĐ-LHHVN, Hà Nội.

[7] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (23/7/2013), Tổ chức cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp, công văn số 5111/BGDĐT-GDTrH, Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số