Mô hình quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Mô hình quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

Đặng Thị Thu Huệ huedtt74@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Đỗ Thu Hà hadothu.vnies@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Bài viết trao đổi về mô hình quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở với cấu trúc ba thành tố: Lập kế hoạch quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở; Tổ chức và chỉ đạo thực hiện kế hoạch quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở; Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh trung học cơ sở. Những thành tố này được xem xét trên phương diện chính là quy trình quản lí dạy học hiện thực hóa mục tiêu phát triển năng lực cho học sinh theo định hướng của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.
Từ khóa: 
mô hình
quản lí dạy học phát triển năng lực học sinh
phát triển chương trình nhà trường
Tham khảo: 

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình Giáo dục phổ thông

[2] Nguyễn Quốc Chí - Nguyễn Thị Mỹ Lộc, (2010), Đại cương khoa học quản lí, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[3] Bùi Thị Diển - Hoàng Phương Hạnh - Trần Bích Ngân, (11/2019), Mô hình quản lí dạy học phát triển năng lực: kinh nghiệm từ một số quốc gia trên thế giới, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số đặc biệt, kì 1.

[4] Trần Kiểm - Bùi Minh Hiền, (2006), Giáo trình Quản lí và lãnh đạo nhà trường, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[5] Thái Duy Tuyên, (2001), Giáo dục học hiện đại, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

[6] Thomas Gordon - Noel Burch, (2003), Teacher Effectiveness training, LindaAdams Trust.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số