Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào dạy đọc hiểu tác phẩm văn học nhằm nâng cao năng lực Ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở

Vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào dạy đọc hiểu tác phẩm văn học nhằm nâng cao năng lực Ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở

Bùi Thanh Thủy buithuycgd80@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Dạy học nêu vấn đề là một trong những phương pháp dạy học tích cực, mang lại hiệu quả cao, phát triển tư duy, khả năng tích cực hóa mạnh mẽ các hoạt động học tập sáng tạo của người học. Trên cơ sở nghiên cứu khái niệm phương pháp dạy học nêu vấn đề, các mức độ dạy học nêu vấn đề, bài viết xây dựng các nguyên tắc dạy học, yêu cầu xây dựng tình huống có vấn đề trong dạy đọc hiểu tác phẩm văn học, quy trình dạy học sử dụng phương pháp nêu vấn đề trong đọc hiểu tác phẩm văn học nhằm phát triển năng lực Ngữ văn cho học sinh trung học cơ sở.
Từ khóa: 
Phương pháp dạy học nêu vấn đề
Năng lực Ngữ văn
Trung học cơ sở
Tham khảo: 

[1] Nguyễn Ngọc Bảo, (1994), Phát huy tính tích cực, tự lực của học sinh trong quá trình dạy học, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên, chu kì 1993 - 1996 cho giáo viên phổ thông trung học.

[2] Nguyễn Thanh Hùng, (2008), Phương pháp dạy học Ngữ văn Trung học phổ thông - Những vấn đề cập nhật, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[3] Phan Trọng Luận (chủ biên), (2001), Phương pháp dạy học Văn, tập 1, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[4] Trần Thị Nam, (1999), Sử dụng tình huống có vấn đề dạy học văn, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

[5] Vũ Văn Tảo, (1998), Dạy học giải quyết vấn đề: một hướng đổi mới trong công tác giáo dục, đào tạo, huấn luyện, Trường Cán bộ Quản lí giáo dục và đào tạo, Hà Nội

[6] Nguyễn Thị Hồng Vân, (2013), Phát triển Chương trình Giáo dục phổ thông môn Ngữ văn theo hướng tiếp cận năng lực, Kỉ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội

[7] Lecne. I la, (1977), Dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội

[8] V. Ôkôn, (1976), Những cơ sở của dạy học nêu vấn đề, NXB Giáo dục, Hà Nội.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số