Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Khoa học tự nhiên cấp Trung học cơ sở

Giáo dục giới tính và tình dục toàn diện trong môn Khoa học tự nhiên cấp Trung học cơ sở

Dương Quang Ngọc duongquangngoc@gmail.com Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 101 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Tóm tắt: 
Môn Khoa học tự nhiên cấp Trung học cơ sở có những nội dung về cơ thể con người và sự phát triển cơ thể con người. Do vậy, môn học nhiều cơ hội để giáo dục giới tính và tình dục toàn diện cho học sinh. Ngoài đặc điểm môn học đã có nhiều thuận lợi để giáo dục giới tính và tình dục toàn diện thì việc vận dụng các phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học trong thiết kế bài học là một khâu then chốt góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục giới tính tình dục toàn diện cho học sinh.
Từ khóa: 
Giáo dục giới tính
giáo dục tình dục toàn diện
Khoa học tự nhiên
Tham khảo: 

[1] A. Irvin, Quách Thu Trang, (2018), Báo cáo đánh giá giáo dục sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục trong trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Việt Nam.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2019), Chỉ thị về Nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, Số 2268/CT-BGDĐT, Hà Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo, (2018), Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

[4] Quốc hội, (2014), Nghị quyết về Đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông, Số 88/2014/QH13, Hà Nội.

[5] Quỹ dân số thế giới, (2003), Giáo dục giới tính - tình dục và sức khỏe sinh sản, Hà Nội.

[6] UNESCO, (2018), Tài liệu hướng dẫn kĩ thuật quốc tế về giáo dục giới tính - Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng.

Tạp chí: 

Bài viết cùng số